cz / Kč  
CZK  
přihlášení
0.00 Kč
 

1. Podle § 619 zákona č. 40/1964 / Občanský zákoník  SR/ Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.

Po převzetí zboží si zkontrolujte zboží a doklad o prodeji zaslání se zbožím. Zjištěné chyby je vaší povinností oznámit nám prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
V případě že je výrobek vadný je třeba zaslat zboží na naši adresu. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii dokladu o prodeji a list s odůvodněným proč zboží reklamujete.

2. Záruční doba je 12 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujúcim.Ak zjistíte chybu výrobku během záruční doby máte právo na reklamaci.

Příjem reklamaci - balíky posílejte poštou na vlastní náklady, doporučujeme zaslat jako doporučenou zásilku. O přijetí a řešení reklamace Vás budeme informovat emailem.

Reklamované zboží zasílejte poštou na adresu:

Vidas Group s.r.o.

Hlavní 104

04001 Košice

- K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží vyčištěn a zbaven všech nečistot.

- Přiložte kopii dokladu o koupi - fakturu, která zároveň slouží jako jako záruční list.

- Můžete si stáhnout náš reklamační protokol, kde můžete uvést popis závady: Reklamační protokol

- Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, email, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat vám o ní informace.

3. Kupující je vždy informován max. do 5 pracovních dnů, od uplatnění reklamace / emailem nebo v listinné podobě / o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku.

 

4.

4.1.Ak jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

4.2 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (snižování kapacity není vada, ale její vlastnost). Záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců (výjimka ze zákona).

5.Vybavenie reklamace nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má kupující ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží za nové zboží

c) vrácením kupní ceny zboží

d) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posúdenie.Ak dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

7. Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace písemné vyrozumění nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, které mu bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce reklamovaného tovarualebo poštou v listinné podobě.

8. Kupující se může proti rozhodnutí reklamace odvolat ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

9. Prodejce je povinen uhradit spotřebiteli i nezbytné náklady, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Kontakt pro reklamace, podněty a stížnosti: info@ushuaya.com

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Vychodoslovensky kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou platné od 1.9.2018 do doby vydání nových obchodních podmínek.

Tato stránka používá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získávání statistik návštěvnosti webu. Více informací.